Informeu-vos-en al 91 577 42 40
Términos Hipoteca Inversa

Glossari de termes sobre Hipoteca Inversa

Resoleu els vostres dubtes consultant la llista que li proporcionem a continuació

LLOGUER D’UN HABITATGE QUE TÉ UNA HIPOTECA INVERSA: Es pot llogar l’habitatge, si bé, el titular de l’hipoteca ho haurà de comunicar a l’entitat financera perquè conegui l’existència d’aquest contracte d’arrendament i pugui verificar que s’ha fet de conformitat amb la Llei d’arrendaments urbans.

CANCEL·LACIÓ DEL DEUTE EN UNA HIPOTECA INVERSA: El deute total de les hipoteques inverses estarà format per les despeses de constitució de l’hipoteca, les rendes mensuals rebudes i els interessos acumulats durant l’operació d’hipoteca inversa. La cancel·lació del deute l’hauran d’assumir els hereus, si volen, en el termini d’un any des de la mort del titular. Si els hereus decideixen no acceptar l’herència, no tindran cap responsabilitat sobre el crèdit de l’Hipoteca Inversa.

DISPOSICIÓ INICIAL O BESTRETA: És l’import que la persona gran pot sol·licitar per cobrar-lo en el moment de formalitzar l’Hipoteca Inversa, a més de les quantitats mensuals que li corresponguin. La quantia màxima d’aquesta primera disposició dependrà del valor de taxació de l’habitatge i serà, aproximadament, d’un 10% – 15% del valor de la propietat.

FISCALITAT DE L’HIPOTECA INVERSA: En les operacions d’Hipoteca Inversa es diferencien dues etapes de cara a la fiscalitat d’aquest producte. En un primer moment, mentre es reben les quantitats mensuals a càrrec de l’hipoteca sobre l’habitatge, aquestes mensualitats no tributen en l’IRPF (impost sobre la renda). Posteriorment, si entra en joc l’assegurança de Rendes Vitalícies, les quantitats mensuals es recolliran com a rendiments del capital mobiliari i tindran una exempció del 92% en l’IRPF. Per tot això, la fiscalitat de les Hipoteques Inverses és excel·lent.

ASSEGURANÇA DE RENDES VITALÍCIES DIFERIDES: L’assegurança que s’haurà de formalitzar simultàniament amb l’Hipoteca Inversa per garantir que el cobrament de les quantitats o rendes mensuals sigui amb caràcter vitalici; és a dir, fins a la defunció dels titulars de l’immoble.
La prima única de la contractació d’aquesta assegurança no l’haurà d’abonar la Persona Gran, ja que l’import s’inclou en les despeses de constitució de l’Hipoteca Inversa, que es financen amb el crèdit.

VALOR DE L’HABITATGE: El valor de mercat que en cada moment estableixi la societat de taxació amb la qual operi l’entitat financera. Aquest valor serà la referència per fixar el capital total disponible en el crèdit, que estarà en funció del percentatge màxim que en cada cas estableixin les diferents entitats. La llei obliga a fer prèviament la taxació oficial dels habitatges sobre els quals es constitueixin hipoteques inverses.

Altres dels Nostres Productes Financers

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies