Hipoteca Inversa

ley hipoteca inversa

LLEI de la Hipoteca Inversa

LLEI 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes de sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència i per la qual s’estableix determinada normativa tributària.

.


Disposició addicional primera.Regulación relativa a la hipoteca inversa.

1. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per hipoteca inversa el préstec o crèdit garantit mitjançant hipoteca sobre un bé immoble que constitueixi l’habitatge habitual de la persona sol·licitant i sempre que compleixin els requisits següents:

a) que el sol·licitant i els beneficiaris que aquest pugui designar siguin persones d’edat igual o superior als 65 anys o afectades de dependència severa o gran dependència,

b) que el deutor disposi de l’import del préstec o crèdit mitjançant disposicions periòdiques o úniques,

c) que el deute només sigui exigible pel creditor i la garantia executable quan mori el prestatari o, si així s’estipula en el contracte, quan mori l’últim dels beneficiaris,

d) que l’habitatge hipotecat hagi estat taxat i assegurat contra danys  d’acord amb els termes i els requisits que s’estableixen en els articles 7 i 8 de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació de l’mercat hipotecari. 2. Les hipoteques a què es refereix aquesta disposició només podran ser concedides per les entitats de crèdit i per les entitats asseguradores autoritzades per operar a Espanya, sense perjudici dels límits, requisits o condicions que, a les entitats asseguradores, imposi la seva normativa sectorial.

3. El règim de transparència i comercialització de la hipoteca inversa serà l’establert pel ministre d’Economia i Hisenda.

4. En el marc del règim de transparència i protecció de la clientela, les entitats establertes a l’apartat 2 que concedeixin hipoteques inverses han de subministrar serveis d’assessorament independent als sol·licitants d’aquest producte, tenint en compte la situació financera del sol·licitant i els riscos econòmics derivats de la subscripció d’aquest producte. Aquest assessorament independent s’ha de portar a terme a través dels mecanismes que determini el ministre d’Economia i Hisenda. El ministre d’Economia i Hisenda ha d’establir les condicions, forma i requisits per a la realització d’aquestes funcions d’assessorament.

5. A la mort del deutor hipotecari els seus hereus o, si així s’estipula en el contracte, a la mort de l’últim dels beneficiaris, podran cancel·lar el préstec, en el termini estipulat, abonant al creditor hipotecari la totalitat dels dèbits vençuts, amb els seus interessos, sense que el creditor pugui exigir cap compensació per la cancel·lació. En cas que el bé hipotecat hagi estat transmès voluntàriament pel deutor hipotecari, el creditor podrà declarar el venciment anticipat del préstec o crèdit garantit, tret que es procedeixi a la substitució de la garantia de manera suficient.

6. Quan s’extingeixi el préstec o crèdit regulat per aquesta disposició i els hereus del deutor hipotecari decideixin no reemborsar els dèbits vençuts, amb els seus interessos, el creditor només podrà obtenir recobrament fins on arribin els béns de l’herència. A aquests efectes no serà aplicable el que disposa el paràgraf segon de l’article 114 de la Llei Hipotecària.

7. Estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats les escriptures públiques que documenten les operacions de constitució, subrogació, novació modificativa i cancel·lació.

8. Per al càlcul dels honoraris notarials de les escriptures de constitució, subrogació, novació modificativa i cancel·lació, s’aplicaran els aranzels corresponents als «Documents sense quantia» que preveu el número 1 de Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre , pel qual s’aprova l’aranzel dels notaris.

9. Per al càlcul dels honoraris registrals de les escriptures de constitució, subrogació, novació modificativa i cancel·lació, s’aplicaran els aranzels corresponents a l’nombre 2, «Inscripcions», de l’annex I de Reial Decret 1427/1989, de 17 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels registradors de la propietat, prenent com a base la xifra del capital pendent d’amortitzar, amb una reducció de 90 per cent.

10. Podran, així mateix, instrumentar hipoteques inverses sobre qualsevol altres immobles diferents de l’habitatge habitual de la persona sol·licitant. A aquestes hipoteques inverses no els són aplicables els apartats anteriors d’aquesta disposició.

11. En el no previst en aquesta disposició i la normativa de desenvolupament, la hipoteca inversa es regirà pel que disposa la legislació que en cada cas sigui aplicable.

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Venda de la Nuda Propietat

Venda de la Nuda Propietat

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit