Informeu-vos-en al 91 577 42 40

Resolvemos tus dudas sobre Hipotecas Inversas

Preguntes freqüents sobre les Hipoteques Inverses

Tot seguit, resolem els dubtes més freqüents sobre les Hipoteques Inverses. És una relació de les preguntes que més sovint ens fan les Persones Grans i els seus familiars. Si tingués algun altre dubte o qüestió, pregunti’ns, que l’atendrem amb molt de gust:

Sóc vídua i els meus fills són, amb mi, propietaris de casa meva. Puc fer una Hipoteca Inversa?

És clar que pot. L’Hipoteca Inversa es signa sempre per la totalitat de l’habitatge, de manera que tots els propietaris hauran de formalitzar el crèdit, si bé cal aclarir que els fills no actuen, en cap cas, com a avaladors de l’operació, sinó que simplement autoritzen la contractació de l’Hipoteca Inversa sobre la part de propietat de la qual són titulars.

Si la meva edat és inferior als 65 anys, puc, en algun supòsit, contractar una Hipoteca inversa?

La llei de l’Hipoteca Inversa permet l’accés dels menors de 65 anys només si aquestes persones tenen reconeguda per l’administració la qualificació de dependents en qualsevol dels seus graus, o si tenen una discapacitat igual o superior al 33%.

Tinc pendent cancel·lar una antiga hipoteca sobre el meu habitatge; tot i això, puc sol·licitar una Hipoteca Inversa?

Sí, és possible contractar una Hipoteca Inversa. El que es fa és cancel·lar l’hipoteca vigent a través d’una disposició inicial sobre el crèdit concedit en l’Hipoteca Inversa. No obstant això, cal tenir en compte que la majoria d’entitats estableix un límit màxim de disposició inicial, per la qual cosa només es poden cancel·lar petites hipoteques que no superin el 15% del valor de taxació de l’habitatge, excepte que la persona gran faci la cancel·lació de l’antiga hipoteca directament si té prou estalvis per fer-ho.

Quant es triga, aproximadament, a constituir una Hipoteca Inversa?

Des del moment en què la persona gran ens encarrega la contractació d’una Hipoteca Inversa, tots els tràmits de formalització fins a la seva signatura a la notaria poden trigar aproximadament un mes o un mes i mig.

Puc fer una Hipoteca Inversa sobre un segon habitatge o un local comercial del qual sóc propietari?

Actualment, els bancs exigeixen, per contractar una Hipoteca Inversa, que sigui el domicili habitual de la Persona Gran, que és sobre el qual s’han establert les exempcions fiscals i la reducció d’aranzels de notari i registre. No obstant això, com que la llei permet que el producte es pugui estendre també a altres tipus d’immobles, s’hauran de tenir en compte els possibles canvis que es puguin produir en la comercialització de l’Hipoteca Inversa en cada moment.

Es pot contractar una Hipoteca Inversa amb una entitat financera?

 D’acord amb la normativa vigent, les operacions d’Hipoteca Inversa només les poden concedir les entitats de crèdit que operin en el nostre país i que estiguin sota la regulació del Banc d’Espanya.

Com afecta a la meva declaració de la renda la contractació d'una Hipoteca Inversa?

 Les rendes rebudes a través de l’Hipoteca Inversa no s’han de declarar en l’IRPF (impost sobre la renda), ja que es tracta de disposicions d’un crèdit, de manera que no haurà de pagar res per aquest concepte. Si el titular del crèdit sobrevisqués al seu venciment, entrarà en joc l’assegurança de Rendes Vitalícies i, a partir d’aquell moment, les mensualitats rebudes tindran exempt de tributació en l’IRPF el 92% de les percepcions, de manera que el tipus efectiu que resultarà després de practicar la corresponent retenció a compte del 21% seria de l’1,68%.

La Renda Mensual que es rep com una Hipoteca Inversa s'actualitza amb l'IPC?

No, la mensualitat que cobri a través de l’Hipoteca Inversa es mantindrà constant fins al final de l’operació. Es fa d’aquesta manera, ja que, si no, el banc no podria arribar a determinar mai quin seria l’import de deute màxim concedit, fet que perjudicaria les facilitats de liquidació del deute per part dels hereus.

En contractar una Hipoteca Inversa, es perd la condició de propietari de l'habitatge?

 De cap manera. Vostè segueix sent el propietari de l’habitatge, perquè el que està contractant només és un crèdit, el pagament del qual queda garantit amb aquesta propietat. És per això que quan mori el titular d’un habitatge sobre el qual existeixi una Hipoteca Inversa, els nous propietaris seran els hereus legals del causant.

Hi ha algun supòsit en què un banc pugui reclamar a una persona gran la cancel·lació anticipada de l’Hipoteca Inversa?

No, de cap manera. És una condició indispensable en l’Hipoteca Inversa, tal com estableix la Llei 41/2007, que el deute no es pugui reclamar fins a la mort de l’últim dels contractants. Lògicament, per la seva part, la persona gran ha de respectar totes les clàusules que s’estableixin en la mateixa (presentació de fe de vida quan es requereixi, mantenir en vigor l’assegurança de la llar, el pagament de l’IBI, etc.). Al contrari, la persona gran sí que pot, en qualsevol moment, si vol, cancel·lar el deute acumulat.

Qui determina el valor de casa meva per contractar l’Hipoteca Inversa?

El valor de mercat de l’habitatge el fixarà sempre una societat de taxació independent inscrita en el registre oficial del Banc d’Espanya, de manera que es garantirà el màxim rigor en la realització d’aquest tràmit obligatori de l’Hipoteca Inversa.

Podria arribar a passar que el deute final d'una Hipoteca Inversa superés el valor de l'habitatge?

 És molt difícil i altament improbable que aquesta situació es produeixi, ja que les entitats financeres dissenyen aquests productes fixant uns marges suficients perquè els hereus puguin, folgadament, liquidar el deute quan mori el titular de l’hipoteca. No obstant això, si aquest fet s’arribés a produir per una depreciació extrema de l’habitatge, cal recordar que l’entitat tindrà com a límit de la reclamació l’import total de l’herència, tant si aquest import és suficient per cancel·lar el deute com si no.

Amb quin banc puc contractar la millor Hipoteca Inversa?

No existeix una única entitat bancària que ofereixi l’Hipoteca Inversa, de manera que en funció de diferents factors (edat, valor i ubicació de l’habitatge, etc.) per a cada persona gran pot variar el banc més convenient per formalitzar una Hipoteca Inversa sobre el seu habitatge. A Grupo Retiro, com assessors independents especialitzats en aquest producte, li oferim sense cap compromís els nostres serveis per ajudar-lo en aquesta tasca i acompanyar-lo no només en el procés de contractació, sinó durant tota la vigència de l’Hipoteca Inversa fins al moment de la cancel·lació per part dels hereus. 

Quins beneficis aporta un assessor independent en la contractació d'una Hipoteca Inversa?

L’Hipoteca Inversa suposa la contractació d’un crèdit hipotecari del qual dependrà el benestar de la persona gran i, tenint en compte aquesta transcendència, la llei que regula aquest producte ha previst l’existència de serveis d’assessorament independent per garantir que la persona gran i la seva família coneguin les diferents ofertes que existeixen en el mercat i les condicions exactes de cadascuna d’aquestes, i per acompanyar-los en tot el procés de preparació de la documentació, contractació de l’Hipoteca Inversa i assistència legal durant la signatura, etc.

Quines empreses poden oferir serveis d'assessorament independent per fer una Hipoteca Inversa?

De conformitat amb la Llei 2/2009, de 31 de març, mitjançant la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i els serveis d’intermediació per a la contractació de contractes de préstecs o crèdits, només poden facilitar aquests serveis com a “independents” aquelles empreses que no tinguin cap vinculació directa amb cap entitat financera i que compleixin amb les obligacions legals d’estar inscrites en el Registre estatal d’empreses (Grupo Retiro hi està inscrit, amb el número 309 – secció segona) i mantinguin en vigor una assegurança de responsabilitat civil (pòlissa de Grupo Retiro amb Zurich número 580401336). 

¿Quina importància té l'Hipoteca Inversa fora d'Espanya?

L’Hipoteca Inversa té una gran implantació a l’estranger, principalment en els països anglosaxons i, concretament, al Regne Unit (Reverse Mortgage), on la seva comercialització es desenvolupa des dels anys seixanta. L’Hipoteca Inversa també es pot contractar en els països del nostre entorn europeu i s’està començant a implantar lentament a l’Amèrica del Sud. Espanya destaca perquè té una característica especial que fa propici el desenvolupament de l’Hipoteca Inversa en el nostre territori, i és l’alt nivell d’habitatge en propietat que existeix entre les Persones Grans.

Hipoteca Inversa o Renda Vitalícia Immobiliària, què és més convenient?

L’Hipoteca Inversa i la Renda Vitalícia Immobiliària són els dos productes que existeixen perquè les Persones Grans puguin rendibilitzar el seu habitatge en vida. Optar per l’una o l’altra dependrà de les necessitats que la persona gran hagi de cobrir, de la seva edat, de la situació familiar, etc. La nostra experiència, des de 1996, com a empresa pionera a Espanya en la gestió d’aquests productes ens permet ajudar-lo en cada moment per determinar quin producte és més avantatjós per a vostè. 

Altres dels Nostres Productes Financers

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies