Hipoteca Inversa

preguntas hipoteca inversa

PREGUNTES FREQÜENTS
de la Hipoteca Inversa

A continuació, una relació d’aquelles preguntes que de forma més freqüent ens traslladen la gent gran i els seus familiars.

Si hagués algun altre dubte o qüestió consulteu-nos, estarem encantats de antendre’ls.


És clar que pot. La Hipoteca Inversa se signa sempre per la totalitat de l’habitatge, de manera que tots els propietaris hauran de formalitzar el crèdit, si bé cal aclarir que els fills no actuen en cap cas com avaladors de l’operació sinó simplement autoritzen la contractació de la hipoteca Inversa sobre la part de propietat de la qual són titulars.

 

La Llei de la Hipoteca Inversa permet l’accés als menors de 65 anys només si aquestes persones tenen reconegut per l’Administració la qualificació de dependents en qualsevol dels seus graus, o quan tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.

 

Sí que és possible contractar una Hipoteca Inversa. El que es fa és cancel·lar la hipoteca vigent a través d’una disposició inicial sobre el crèdit concedit a la Hipoteca Inversa. No obstant això, cal tenir en compte que la majoria d’entitats estableixen un límit màxim de disposició inicial de manera que només es poden cancel·lar petites hipoteques que no superin el 15% de la valor de taxació de l’habitatge, llevat que la Persona Gran realitzi la cancel·lació de l’antiga hipoteca directament si compta amb estalvis per a això.

 

Des del moment en què la Persona Gran ens encarrega la contractació d’una Hipoteca Inversa, tots els tràmits de formalització fins a la signatura de la mateixa en Notaria poden portar aproximadament 1 mes o mes i mig.

 

Actualment, els Bancs exigeixen per contractar una Hipoteca Inversa que es tracti de l’habitatge habitual de la Persona Major, que és sobre la qual s’han establert les exempcions fiscals i la reducció d’aranzels de notaria i registre. No obstant això, com la Llei permet que el producte es pugui estendre també a un altre tipus d’immobles caldrà atendre als possibles canvis que en la comercialització de la Hipoteca Inversa es puguin produir en cada moment.

 

D’acord amb la normativa vigent, les operacions d’Hipoteca Inversa només poden ser concedides per les entitats de crèdit que operin en el nostre país i que estiguin sota la regulació de el Banc d’Espanya.

 

Les quantitats percebudes a través de la Hipoteca Inversa no s’han de declarar en l’IRPF (Impost de la Renda) per tractar-se de disposicions d’un crèdit, de manera que no haurà de pagar res per això. Si el titular del crèdit sobrevisqués al venciment del mateix, entrarà en joc l’assegurança de rendes vitalícies, i a partir d’aquest moment les mensualitats rebudes tindran exempt de tributació en l’IRPF el 92% de les percepcions, de manera que el tipus efectiu resultant una vegada practicada la corresponent retenció a compte del 19% seria del 1,52%.

 

No. La mensualitat que cobri a través de la Hipoteca Inversa es mantindrà constant fins al final de l’operació. Això és així, ja que en cas contrari, el Banc no podria arribar a determinar mai quin seria l’import de deute màxima concedida, la qual cosa perjudicaria les facilitats de liquidació del deute per part dels hereus.

 

En absolut. Vostè segueix sent el propietari de l’habitatge, perquè el que està contractant és únicament un crèdit, el pagament queda garantit amb aquesta propietat. És per això, que a la mort del titular d’un habitatge sobre la qual hi hagi una Hipoteca Inversa, els nous propietaris seran els hereus legals del causant.

 

No, en absolut, és una condició indispensable en la Hipoteca Inversa, tal com estableix la Llei 41/2007, que el deute no pugui ser reclamada fins a la defunció de l’últim dels contractants. Lògicament, per la seva banda, la Persona Gran ha de respectar totes les clàusules que s’estableixin en la mateixa (presentació de fe de vida quan se li requereixi, mantenir en vigor l’assegurança de llar, pagament de l’IBI, etc.). Per contra, la Persona Gran sí que pot en qualsevol moment, si així ho desitja, cancel·lar el deute acumulat.

 

El valor de mercat de l’habitatge es fixarà sempre per una Societat de Taxació Independent inscrita al Registre Oficial del Banc d’Espanya, garantint així el major rigor en la realització d’aquest tràmit obligatori de la Hipoteca Inversa.

 

És molt difícil i altament improbable que aquesta situació es produeixi, ja que les entitats financeres dissenyen aquests productes fixant uns marges suficients perquè els hereus puguin amb comoditat liquidar el deute a la mort del titular de la hipoteca. Tanmateix, si aquest fet arribés a produir-se per una depreciació extrema de l’habitatge, cal recordar que l’entitat té com a límit de la reclamació l’import total de l’herència, tant si aquest import és suficient per cancel·lar el deute com si no ho fos.

 

No hi ha una única entitat bancària que ofereixi la Hipoteca Inversa, de manera que en funció de diferents factors (edat, valor i ubicació de l’habitatge, etc.) per a cada Persona Gran pot variar el Banc més convenient per a formalitzar una Hipoteca Inversa sobre el seu habitatge. A Grupo Retiro, com a assessors independents especialitzats en aquest producte, li oferim sense cap compromís els nostres serveis per ajudar-lo en aquesta tasca i acompanyar-lo,  no només en el procés de contractació sinó durant tota la vigència de la Hipoteca Inversa fins al moment de la seva cancel·lació per part dels seus hereus.

 

La Hipoteca Inversa suposa la contractació d’un crèdit hipotecari de què dependrà el benestar de la Persona Gran i donada aquesta transcendència, la Llei 41/2007 que regula aquest producte ha previst l’existència obligatòria de serveis d’assessorament independent per garantir que el gran i la seva família coneguin les diferents ofertes que existeixin en el mercat i les condicions exactes de cadascuna d’elles, acompanyant-los en tot el procés de preparació de la documentació, en la contractació de la Hipoteca Inversa amb assistència legal durant la signatura, etc.

 

D’acord amb la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i els serveis d’intermediació per a la contractació de contractes de préstecs o crèdits, només poden facilitar aquests serveis com ” independents “aquelles empreses que no tinguin vinculació directa amb cap entitat financera i que compleixin amb les obligacions legals d’estar inscrites en el Registre Estatal d’empreses (GRUPO RETIRO o ho està amb el número 309- secció segona) i mantinguin en vigor una assegurança de responsabilitat civil (pòlissa de GRUPO RETIROo amb AXA Assegurances Generals, nombre 82.711.897).

 

La Hipoteca Inversa té una gran implantació a l’estranger, principalment als països anglosaxons, i en concret al Regne Unit (Reverse Mortgage), on la seva comercialització es desenvolupa des dels anys 60. La Hipoteca Inversa també es pot contractar en els països del nostre entorn europeu i està començant lentament a implantar a Sud-amèrica. Espanya destaca per tenir una especial característica que fa propici el desenvolupament de la Hipoteca Inversa al nostre territori, i és l’alt nivell d’habitatge en propietat que hi ha entre la Gent Gran.

 

La Hipoteca Inversa i la Renda Vitalícia Immobiliària són dos dels productes que hi ha perquè la Gent Gran puguin rendibilitzar el seu habitatge en vida. Optar per un o altre dependrà de les necessitats que la Persona Gran hagi de cobrir, de la seva edat, de la situació familiar, etc. La nostra experiència des de 1996 com a empresa pionera i líder a Espanya en la gestió d’aquests productes ens permet ajudar-lo en cada moment a determinar quin d’ells és més avantatjós per a Vostè.

 

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Venda de la Nuda Propietat

Venda de la Nuda Propietat

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit