Renda Vitalícia Immobiliària

Què és la Renda Vitalícia Immobiliària?

La Renda Vitalícia Immobiliària és un contracte, formalitzat en escriptura pública davant Notari, mitjançant el qual la Gent Gran perceben una renda mensual durant la resta de la seva vida, a canvi de la venda de la nua propietat del seu habitatge, però mantenint en tot moment el dret d’ús i gaudi de la mateixa.

És a dir, la Persona Gran conserva l’usdefruit vitalici del seu habitatge, es garanteix de per vida el cobrament d’una renda mensual i s’allibera per sempre de determinades despeses de l’habitatge, com són l’IBI o contribució, les derrames extraordinàries de la comunitat i l’assegurança de continent de la llar.

Tant el Valor de l’immoble com l’Esperança de Vida de la Persona Major (d’acord a l’edat i sexe del rendista, i segons les Taules oficials de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General d’Assegurances), determinen les quotes mensuals que la persona Major percep.

Per tant, és el producte destinat a la Gent Gran amb el qual s’obté una renda vitalícia mensual molt més elevada que la que es pot percebre amb una Hipoteca Inversa, aconseguint el complement idoni a la seva pensió de jubilació.


Requisits necessaris per contractar-la

Únicament cal tenir més de 65 anys i ser propietari d’un habitatge. Si la casa té alguna càrrega pendent també serà possible la seva contractació, si bé dependrà de la quantia d’aquest deute. Pot ser contractada per 1 o 2 titulars.

Càlcul: la quota mensual a percebre amb una renda vitalícia dependrà principalment del Valor de l’Immoble i de l’Esperança de Vida de la Persona Major, calculada aquesta última d’acord a l’edat i el sexe del Rendista, i d’acord amb les Taules Oficials de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General d’Assegurances. Com més gran sigui el valor de l’habitatge i l’edat de la / les persona / es contractant / s, més gran serà la renda mensual a percebre.

D’altra banda, cal considerar el valor de l’ús i gaudi del seu habitatge, ja que la utilització de la mateixa que Vostè es reserva de per vida té un preu de mercat. Aquest import és equiparable a la quantitat total que al llarg de la seva Esperança de Vida representaria el lloguer d’un pis de les mateixes característiques i ubicació que el seu habitatge.

Normativa legal: La Renda Vitalícia està recollida en el nostre Codi Civil des de 1889, exactament en els seus articles 1.802 a l’1.808, de manera que es tracta d’una figura jurídica de gran arrelament en el nostre ordenament.


Com Funciona una Renda Vitalícia Immobiliària?

Quan una Persona Gran contracta una Renda Vitalícia Immobiliària, ven la nua propietat del seu habitatge a canvi del cobrament d’una renda mensual vitalícia o temporal, segons li convingui, i reservant-se el dret d’usdefruit vitalici sobre l’habitatge.

Per tant, el dret de propietat de la casa es desglossa en dos conceptes jurídics, com s’explica en el següent esquema.


Tipus de Rendes vitalícies

  • Renda Vitalícia Clàssica: és l’operació més freqüent. La Persona Gran percep a canvi de la venda de la nua propietat del seu habitatge, una Renda mensual amb caràcter vitalici, i reservant-se a la vegada el dret d’usdefruit de la mateixa durant tota la seva vida.
  • Renda Temporal Clàssica: en aquesta modalitat, la Persona Major manté, igual que en l’anterior, l’usdefruit de l’habitatge de per vida, però, el cobrament de les Rendes mensuals es farà durant un determinat termini (7, 10, 12 , 15 anys, etc.).
  • Renda Vitalícia o Temporal Fora de la Llar: la Persona Major renúncia a el dret d’ús i gaudi sobre l’habitatge, per tal d’obtenir un important increment en la renda a percebre mensualment que li permeti costejar-se el pagament de la Residència / Centre de Majors que triï.

A més, en tots els anteriors tipus de rendes podrà sol·licitar una bestreta de capital o disposició inicial.

Si vostè prefereix vendre la nua propietat a canvi d’un pagament únic de capital a la signatura de l’Escriptura, consulteu el nostre producte de Venda de Nua Propietat

Recordeu que totes les modalitats / tipus de rendes estan disponibles tant per a un com per a dos titulars (ex. Matrimoni, germans, etc.).


Avantatges i Garanties de Contractar una Renda Vitalícia Immobiliària

Els avantatges d’una Renda Vitalícia Immobiliària són nombroses per la Gent Gran:

  • Rebre una renda vitalícia mensual, és a dir, durant tota la seva vida, augmentat el seu poder adquisitiu de manera significativa, el que repercutirà en la millora de la seva qualitat de vida.
  • Mantenir el total ús i gaudi del seu habitatge, en les mateixes condicions en què la venia utilitzant com a propietari. Rendibilitzarà el seu patrimoni immobiliari sense necessitat de renunciar a l’enorme avantatge que suposa seguir vivint a casa seva.
  • Deixarà de pagar per sempre determinades gastos del inmueble: el Impuesto de Bienes Inmuebles (Contribución), las derramas extraordinarias de la Comunidad y el seguro del continente de la vivienda.
  • Formalitzar l’operació no li suposarà cap cost, ja que No haurà d’assumir cap de les despeses, honoraris professionals i impostos que es generin per la constitució de la Renda Vitalícia Immobiliària.
  • Fiscalitat de la Renda Vitalícia: gaudeixi de l’excel·lent tractament fiscal de les rendes vitalícies, ja que els majors de 70 anys tenen exempt de tributació el 92% de les quantitats mensuals que perceben a través d’aquest producte. A més, si la Renda Vitalícia Immobiliària es constitueix sobre un habitatge habitual, a l’ésser el contractant major de 65 anys, la venda de la nua propietat del seu habitatge no té cap repercussió en el seu IRPF. En definitiva, la fiscalitat de la renda vitalícia és immillorable.

A més, si en un futur Vostè desitja traslladar-se a una Residència / Centre de Majors, pot renunciar al dret d’usdefruit, començant a percebre a partir d’aquest moment una nova renda mensual que serà superior a la que estigués cobrant fins a aquesta data, o bé llogar l’habitatge si vostè ho prefereix.

Però potser la major avantatge, són les plenes garanties de les Rendes Vitalícies:

  • La Renda Vitalícia es formalitza davant Notari, en una escriptura pública que queda inscrita en el Registre de la Propietat on Vostè seguirà constant com a titular del 100% de l’usdefruit del seu habitatge.
  • En l’Escriptura s’estableix una Condició Resolutòria, que és la màxima garantia legal per a l’hipotètic cas d’impagament de les Rendes, d’acord amb la qual la Persona Gran recuperaria la plena titularitat de l’habitatge sense haver de tornar les quantitats ja percebudes.

D’altra banda, vostè podrà estar plenament tranquil ja que comptarà amb l’assessorament professional i el suport permanent de GRUPO RETIRO, empresa pionera i líder a Espanya des de 1996 en la gestió de rendes vitalícies Immobiliàries sobre habitatges de Gent Gran. També li podrem ajudar amb els nostres serveis complementaris per a la recerca de Residències de Tercera Edat / Centres de Gent Gran, empreses d’Assistència / Atenció a Domicili, Complexos Residencials / Apartaments per a Majors, Assegurances de rendes Dineràries, etc., i per descomptat, de forma totalment gratuïta.


Per a qualsevol dubte i / o aclariment sobre algun dels punts anteriorment esmentats o si desitja sol·licitar un ESTUDI GRATUÏT I SENSE COMPROMÍS sobre el seu cas concret poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Si vostè prefereix vendre la nua propietat del seu habitatge a canvi d’un pagament únic de Capital consulteu el nostre producte de  Venda de Nuda Propietat.

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS I FINANCERS

Anar a Venda de la Nuda Propietat

Venda de la Nuda Propietat

Anar a Hipoteca Inversa

Hipoteca Inversa

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit