Informeu-vos-en al 91 577 42 40
Renta vitalicia

Glossari de termes sobre Renda Vitalícia Immobiliària

L’ajudem a resoldre els seus dubtes sobre Renda Vitalícia a través de les definicions dels principals conceptes que intervenen en aquest producte:

ADQUIRENT / COMPRADOR: -És la societat / grup d’inversió que formalitza l’operació com a comprador de la nua propietat i que s’obliga en l’escriptura a pagar a la Persona Gran la renda mensual durant la resta de la seva vida, així com les despeses i impostos que estiguin vinculats a la nua propietat de l’habitatge (IBI, derrames extraordinàries de la comunitat i assegurança del continent de l’habitatge).

CONDICIÓ RESOLUTÒRIA: És una clàusula jurídica que s’inclou en l’escriptura de Renda Vitalícia i amb la qual la Persona Gran es garanteix plenament el cobrament de les rendes mensuals, ja que si es produís el cas hipotètic que la persona rendista no rebés només dues rendes (consecutives o alternes), la plena propietat de l’immoble revertiria novament a la Persona Gran. A més, en aquesta situació no hauria de tornar cap de les quantitats cobrades fins a aquell moment.

ESCRIPTURA DE RENDA VITALÍCIA: És l’escriptura pública que es signa davant de notari i en la qual es tenen en compte totes les condicions que les parts acorden en la constitució d’aquest producte.

ESPERANÇA DE VIDA: L’esperança de vida d’una persona es determina d’acord amb la seva edat i sexe, en base al que s’estableix en les taules oficials que publiquen per a aquest efecte l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General d’Assegurances. És, juntament amb el valor de l’immoble, una de les dues dades fonamentals per calcular la renda.

FISCALITAT RENDES VITALÍCIES: La contractació d’una Renda Vitalícia o temporal disposa d’unes condicions fiscals immillorables. D’entrada, la transmissió de la nua propietat dels habitatges habituals que pertanyen a persones més grans de 65 anys està exempta de tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Pel que fa a les rendes mensuals rebudes, aquestes es consideren rendiments del capital mobiliari i tenen unes exempcions fiscals importants. Així, les persones amb més de 70 anys que contractin una Renda Vitalícia tenen exemptes de tributació el 92% de les quantitats que rebin en concepte de Rendes Vitalícies. En els casos en què es contracti una renda temporal, l’exempció s’estableix en funció del termini de percepció de les rendes (7, 10, 12, 15 anys, etc.), de manera que també tindran un tractament fiscal  altament avantatjós, ja que oscil·la entre un 88% i un 75% d’exempció. En definitiva, de cadascuna de les rendes mensuals que rebi la persona gran, Hisenda en retindrà una quantitat molt petita (l’1,52% en la majoria dels casos), fet que converteix la fiscalitat de la Renda Vitalícia en un dels seus grans avantatges.

DESPESES ANUALS DE L’IMMOBLE: Són aquells impostos i despeses que genera qualsevol habitatge. En constituir una renda vitalícia, el repartiment d’aquestes despeses entre el comprador i la Persona Gran és el següent:

  • El comprador assumeix les despeses que són inherents a la nua propietat, és a dir, l’IBI (contribució), les derrames extraordinàries de la comunitat i l’assegurança de continent de l’habitatge.
  • La Persona Gran seguirà pagant les despeses que corresponen a l’ús de l’habitatge del qual segueix sent titular, és a dir, la quota ordinària de comunitat (que implica porteria, calefacció central, ascensor, llum portal i escala, aigua canal, etc.), la taxa de residus urbans i l’assegurança del contingut, si la Persona Gran la vol contractar.

DESPESES DE COMPRAVENDA: Són aquelles despeses (taxació de l’immoble, honoraris de la notaria i del registre de la propietat) i impostos (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com l’impost municipal de plusvàlua), que s’originen amb la formalització d’una Renda Vitalícia. Totes aquestes despeses les assumeix el comprador, de manera que la Persona Gran no haurà de desembossar cap quantitat a l’hora de contractar una Renda Vitalícia Immobiliària.

NUA PROPIETAT: El ple domini d’un immoble es compon de dos drets de propietat: la nua propietat i l’usdefruit. Quan una Persona Gran fa una Renda Vitalícia sobre el seu habitatge, el comprador o pagador de les rendes només adquireix la nua propietat, de manera que està limitat com a titular pels drets inherents a l’ús i gaudi que es reserva a la Persona Gran. En finalitzar l’operació, el nu propietari passa a ser automàticament el titular de la plena propietat de l’immoble, en consolidar-se l’usdefruit vitalici amb la nua propietat com a conseqüència de la defunció de la Persona Gran.

REGISTRE DE LA PROPIETAT: Organisme oficial en el qual s’inscriu l’operació, de manera que queda constància expressa del nou titular de la nua propietat, així com de la condició resolutòria inclosa en l’escriptura. Per la seva part, la persona gran seguirà constant en el registre de la propietat com a titular del 100% de l’usdefruit de l’habitatge.

RENDISTA / TRANSMITENT: És la Persona Gran o Persones Grans (1 o 2 titulars) que, sent propietaris d’un habitatge, passaran a ser els receptors de les rendes mensuals quan es formalitzi l’escriptura de Renda Vitalícia del seu habitatge.

USDEFRUIT: És el dret d’ús i gaudi de l’habitatge del qual la persona gran segueix sent propietària mentre visqui. Aquest dret permet a la Persona Gran seguir utilitzant l’habitatge en les mateixes condicions que ho feia quan n’era l’única propietària.

A més, la persona gran pot, voluntàriament i quan vulgui, transmetre aquest dret d’usdefruit al pagador de les rendes mensuals (nu propietari) i aconseguir, d’aquesta manera, un increment de les rendes mensuals que estigués cobrant fins aquell moment. Aquesta possibilitat l’utilitzen les persones que volen, en algun moment, deixar el seu habitatge per traslladar-se a una residència o a qualsevol altre domicili, de manera que així aconsegueixen incrementar els ingressos per afrontar els costos del centre per a gent gran en el qual vulguin residir.

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES FINANCERS

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies