Informeu-vos-en al 91 577 42 40

Resolvemos tus dudas sobre Renta Vitalicias
Preguntes freqüents sobre Renda Vitalícia. Tot seguit, els mostrem les preguntes més freqüents que les Persones Grans i els seus familiars ens fan per resoldre els seus dubtes sobre la Renda Vitalícia Immobiliària. No dubti a consultar-nos qualsevol altre dubte, pregunta o aclariment que tingui sobre aquestes Rendes Vitalícies.

A partir de quina edat es pot constituir una Renda Vitalícia Immobiliària?

Grupo Retiro gestiona les operacions de Renda Vitalícia des dels 65 anys d’edat, si bé el més habitual és que la contractació del producte es faci quan se superen els 70 anys. No obstant això, la decisió de signar l’operació en una edat o en una altra dependrà de la situació de la Persona Gran i dels desitjos / necessitats que pretengui resoldre amb les rendes mensuals que, en el seu cas concret, li poguessin correspondre.

Es pot fer una Renda Vitalícia en la qual els beneficiaris siguin dues persones?

No hi ha cap problema i, a més, sol ser molt sovint el cas dels matrimonis o de germans que viuen en una mateixa casa. En aquestes situacions, el càlcul de la renda mensual es farà tenint en compte, principalment, l’edat de la persona que tingui l’esperança de vida més elevada i l’operació no finalitzarà fins al decés de l’últim dels dos titulars.

El meu habitatge, després de la mort del meu marit, està a nom dels meus fills i meu. Puc fer una Renda Vitalícia?

Sí que seria possible, però prèviament els seus fills haurien de donar-li al seu favor la part de la propietat de la casa de la qual siguin actualment propietaris. En aquests casos, la modalitat de pagament únic de capital a canvi de la venda de la nua propietat de l’habitatge seria factible sense fer cap modificació prèvia de la titularitat de l’habitatge.

Actualment, el meu habitatge té una hipoteca que encara està pendent. Com repercuteix aquest fet a l'hora de fer una renda vitalícia immobiliària?

Per a la cancel•lació de les possibles càrregues que existeixin sobre un habitatge sobre el qual es vulgui constituir una Renda Vitalícia, la Persona Gran podrà disposar d’una bestreta de capital o disposició inicial amb la qual cancel•lar aquest deute i, a partir d’aquí, cobrar la renda mensual que li correspongui. No obstant això, aquests casos s’han d’analitzar individualment, ja que si la càrrega o el deute existent en l’habitatge és molt elevat, la Renda Vitalícia podria no ser viable, de manera que seria preferible per a la Persona Gran la contractació d’altres productes que gestiona Grupo Retiro per rendibilitzar el seu patrimoni.

Contractar una Renda Vitalícia em suposarà alguna despesa?

No, en absolut. La Persona Gran no paga cap quantitat en concepte de despeses de constitució i tramitació de les Rendes Vitalícies (notari, registre de la propietat, taxació, impostos sobre transmissions patrimonials, impost d’actes jurídics documentats, plusvàlua municipal, etc.), ja que serà la societat compradora la que assumeixi totes les despeses, honoraris i impostos de l’operació. Per tant, començar a gaudir de tots els avantatges i garanties de les Rendes Vitalícies Immobiliàries li suposarà zero euros.

Les quantitats mensuals que cobri amb la Renda Vitalícia les he d'incloure en la declaració de la renda?

La Persona Gran rep la seva renda mensual una vegada que hagi estat practicada pel pagador la retenció corresponent que estableix Hisenda (l’1,60% en el cas d’una renda de cobrament vitalici). Per tant, la renda rebuda sempre és neta; és a dir, ja se n’ha fet el pagament dels impostos corresponents sense que, per tant, la Persona Gran hagi de pagar cap altra quantitat addicional en la declaració de la renda. Si vostè presenta la declaració anual de renda, haurà d’incloure-hi les retencions que ja se li han practicat, però això no tornarà a tenir repercussió econòmica per a vostè. Si habitualment no fa la declaració de la renda, perquè no hi està obligat, la constitució d’una Renda Vitalícia no variarà aquesta situació.

Quines garanties té la persona gran si el comprador del seu habitatge deixa d'abonar-li alguna mensualitat?

La protecció legal per a la Persona Gran que contracta una Renda Vitalícia és màxima, ja que l’escriptura de Renda Vitalícia que es formalitza davant de notari inclou una condició resolutòria per si la societat compradora no fes el pagament de dues mensualitats qualsevol. En aquesta situació, la Persona Gran recuperaria la plena propietat de l’immoble sense haver de tornar cap de les quantitats que hagués rebut fins a aquell moment. Per tant, el seu habitatge és en tot moment garantia plena del cobrament de les rendes mensuals, ja que si en una situació hipotètica es produís l’impagament de dues d’aquestes rendes (consecutives o alternes), vostè tornaria a ser l’únic propietari de casa seva. A més, la condició resolutòria queda inscrita en el Registre de la Propietat.

Les despeses mensuals de l'habitatge, qui les paga?

Quan es fa una Renda Vitalícia la propietat de l’habitatge queda compartida entre la societat adquirent que paga les rendes i la Persona Gran, de manera que cadascuna de les parts ha d’assumir unes despeses determinades. La societat compradora ha de pagar l’IBI o contribució, les derrames extraordinàries de l’edifici que corresponguin a l’habitatge i l’assegurança del continent de la casa.

La Persona Gran, com a propietària fins a la seva mort de l’usdefruit de la casa, haurà d’assumir les despeses pròpies de l’ús de l’habitatge, com són la quota ordinària de comunitat, els subministraments de l’habitatge i la taxa de residus urbans (escombraries), en aquells municipis on estigui en vigor.

La Renda Vitalícia que cobri mensualment s'actualitza amb l'IPC?

No, tal com passa amb el producte d’Hipoteca Inversa, la mensualitat que cobri a través d’una Renda Vitalícia o Temporal es mantindrà constant fins al final de l’operació.

Des del moment que signi la Renda Vitalícia Immobiliària a la notaria, deixo de ser propietari del meu habitatge?

No, vostè seguirà sent titular d’una part d’aquella propietat, la que correspon al dret d’usdefruit que li permet utilitzar i gaudir plenament de l’habitatge. Només quan mori és quan el dret d’usdefruit passarà automàticament al nu propietari (entitat pagadora de les rendes), el qual serà només a partir d’aquell moment titular de la totalitat de l’habitatge. Per això, en el Registre de la Propietat, la Persona Gran seguirà constant en tot moment com a titular de l’usdefruit del seu habitatge.

És possible fer una Renda Vitalícia per acudir a una residència o centre per a gent gran?

Sí, naturalment. Són moltes les Persones Grans que volen que el seu habitatge els garanteixi el cobrament mensual dels ingressos suficients per afrontar el pagament d’una residència per a gent gran per a tota la vida. En aquests casos, la modalitat de Renda Vitalícia fora de la llar sol ser la més interessant per cobrir aquestes necessitats. És important puntualitzar que els ingressos que vostè rebi els podrà destinar al pagament de la residència que lliurement triï en cada moment.

Quins serveis ofereix Grupo Retiro a l'hora de contractar una Renda Vitalícia?

Grupo Retiro ofereix a les Persones Grans la garantia de disposar de l’empresa pionera des de l’any 1996 i líder a Espanya en la contractació i tramitació de Rendes Vitalícies Immobiliàries. Els nostres serveis són totalment gratuïts i li permetran assessorar-se sobre el producte i la modalitat que sigui més convenient per a vostè, i contractar-la en les millors condicions i amb garanties legals plenes. A més, estarem a la seva disposició durant tota la vida de l’operació, de manera que disposarà, per a tota la vida, de l’equip de professionals de Grupo Retiro per a la resolució de qualsevol incidència.

A més, facilitem als nostres clients, de manera gratuïta, serveis complementaris d’assessorament per a la localització de residències per a gent gran, centres de dia, assistència a domicili, contractació de qualsevol tipus d’assegurança, etc.

Quin desenvolupament té el producte de Renda Vitalícia Immobiliària en altres països del nostre entorn?

La Renda Vitalícia disposa d’una llarga tradició en la gran majoria de països europeus, si bé és cert que cal destacar-ne la forta implantació a França, on s’anomena Rente Viagère, país en el qual és un producte de contractació habitual per la gent gran quan arriben a la jubilació. També a la resta de països francòfons (Bèlgica, Luxemburg, Suïssa) la seva contractació està molt estesa. La seva regulació legal, com en el cas d’Espanya, és molt antiga, ja que es recull en els seus respectius codis civils des de fa diversos segles. En el nostre país, les característiques de la nostra societat, cada vegada més envellida, amb pensions baixes i un elevat nombre de propietaris d’habitatges, fan que la contractació d’una Renda Vitalícia Immobiliària sigui cada vegada més freqüent per complementar els ingressos de la pensió.

Com puc saber quin dels productes per a les Persones Grans, Hipoteca Inversa o Renda Vitalícia Immobiliària, és més interessant per a mi?

A Grupo Retiro li facilitem l’assessorament oportú perquè pugui conèixer quin producte pot ser en cada moment més convenient per a vostè en funció de la seva situació personal i familiar, les necessitats econòmiques, l’edat, el valor del seu habitatge, etc. Per a això, podrà disposar sempre, sense cap cost ni compromís per a vostè, d’un estudi personalitzat de les condicions que pot obtenir si contracta una Renda Vitalícia Immobiliària, una Hipoteca Inversa o qualsevol dels nostres productes que permeten a la gent gran rendibilitzar en vida els seus habitatges, com pot ser la venda amb lloguer garantit.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies