Informeu-vos-en al 91 577 42 40

Glossari de termes sobre Venda amb Lloguer Garantit

Li proporcionem algunes definicions relacionades amb el Sale and Leaseback

  • LLOGUER / ARRENDAMENT: contracte en virtut del qual una persona dóna a l’altra l’ús d’un bé a canvi del pagament d’un preu.
  • ARRENDADOR: és el propietari del bé que fa la cessió de l’ús de l’habitatge al llogater o arrendatari.
  • ARRENDATARI  / LLOGATER: és la persona que utilitza la propietat pel termini de temps establert, a canvi del pagament d’un preu o renda acordada per les parts.
  • COMPRAVENDA: és el contracte mitjançant el qual una persona (venedor) transmet a l’altra (comprador) un bé determinat a canvi d’un preu cert.
  • CONTINGUT: en les assegurances mutlirisc de llar, és la cobertura que existeix sobre tots els béns mobles que hi ha en un habitatge i que no formen part de l’estructura de l’edifici, per exemple, el mobiliari, electrodomèstics, parament de casa i la resta de béns.
  • CONTINENT: en les assegurances de llar, és la cobertura dels possibles danys que es puguin produir en les estructures i instal·lacions fixes de l’habitatge (parets, finestres, instal·lació d’aigua i electricitat, elements de decoració fixes, vidres, etc.).
  • IBI: l’impost sobre béns immobles (IBI), antiga Contribució, és un impost local i, per tant, el cobren els ajuntaments. La persona obligada a fer el pagament anual d’aquest impost, o subjecte passiu, és la que sigui propietària de l’immoble a dia 1 de gener de cada any.
  • IMPOSTOS DE COMPRAVENDA: són els impostos que es reporten en fer una compravenda immobiliària. El comprador de l’habitatge ha d’assumir l’impost sobre transmissions patrimonials, d’acord amb la normativa de cada comunitat autònoma, mentre que el venedor es fa càrrec del pagament de l’impost municipal de plusvàlua a l’ajuntament en el municipi del qual estigui situada la propietat. Així mateix, quan es constitueix un arrendament, també s’ha de liquidar un impost sobre transmissions patrimonials, del qual és subjecte passiu l’arrendatari, que està en funció de la renda que es fixa en el contracte de lloguer i del seu termini.
  • LAU (Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, modificada per la Llei 4/2013): la Llei d’Arrendaments Urbans regula els arrendaments d’immobles destinats a l’habitatge i els que es dediquen a usos diferents al d’habitatge. L’arrendament d’habitatge és el que recau sobre un edifici habitable, la principal finalitat del qual és satisfer la necessitat permanent de l’ús i gaudi de l’immoble per part de l’arrendatari.
  • SALE & LEASEBACKterme en anglès utilitzat en els països anglosaxons per fer referència a la venda amb lloguer garantit. Es tracta d’una compravenda normal en la qual simultàniament es formalitza un contracte d’arrendament amb el venedor, que a partir d’aquell moment passa a ser llogater de l’immoble.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies