Venda Lloguer Garantit

glosario venta alquiler

GLOSSARI DE TERMES
de la Venda Nua Propietat

L’ajudem a resoldre els seus dubtes sobre la figura jurídica de la Venda amb Lloguer Garantit.

Si hagués algun altre dubte o qüestió consulteu-nos, estarem encantats d’atendre’l.


Contracte en virtut del qual una persona dóna a una altra l’ús d’un bé a canvi del pagament d’un preu.

 

És el propietari del bé que realitza la cessió de l’ús de l’habitatge a l’inquilí o arrendatari.

 

És la persona que fa servir la propietat pel termini de temps establert, a canvi del pagament d’un preu o renda acordada per les parts.

 

És el contracte mitjançant el qual una persona (venedor) transmet a una altra (comprador) un bé determinat a canvi d’un preu cert.

 

En les assegurances multirisc de la llar, és la cobertura que hi ha sobre tots els béns mobles que hi ha en un habitatge i que no formen part de l’estructura de l’edifici, per exemple, el mobiliari, electrodomèstics, aixovar domèstic i la resta d’estris.

 

En les assegurances de la llar, és la cobertura dels possibles danys que puguin produir-se en les estructures i instal·lacions fixes de l’habitatge (parets, finestres, instal·lació d’aigua i electricitat, elements de decoració fixos, vidres, etc.).

 

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI), antiga contribució, és un impost local, i per tant, el seu cobrament està a càrrec dels ajuntaments. L’obligat al pagament anual d’aquest impost o subjecte passiu és el que sigui propietari de l’immoble a data 1 de gener de cada any.

 

Són els impostos que es meriten a la realització d’una compravenda immobiliària. El comprador de l’habitatge ha d’assumir l’Impost de Transmissions Patrimonials, d’acord amb la normativa de cada comunitat autònoma, mentre que el venedor es fa càrrec de l’pagament de l’Impost Municipal de Plusvàlua a l’Ajuntament en el municipi que estigui ubicada la propietat. Així mateix, quan es constitueix un contracte d’arrendament, també cal liquidar un Impost de Transmissions Patrimonials, sent el subjecte passiu l’arrendatari, i la seva quantia està en funció de la renda fixada en el Contracte de lloguer i del termini de durada de la mateixa.

 

Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, modificada per la Llei 4/2013: regula els arrendaments d’immobles destinats a habitatge i els que es dediquen a usos diferents del de vivenda. L’arrendament d’habitatge és el que recau sobre una edificació habitable i el seu principal destí és satisfer la necessitat permanent de l’ús i gaudi de l’immoble per part de l’arrendatari.

 

És un terme en anglès, utilitzat en els països anglosaxons, per referir-se a la Venda amb Lloguer Garantit. Es tracta d’una Compravenda normal en la qual de forma simultània a la transmissió es formalitza un contracte d’arrendament amb el Venedor, que a partir d’aquest moment passa a ser inquilí de l’immoble.

 

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS I FINANCERS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Venda de la Nuda Propietat

Venda de la Nuda Propietat

Anar a Hipoteca Inversa

Hipoteca Inversa