Informeu-vos-en al 91 577 42 40

VENDA NUA PROPIETAT

QUÈ ÉS?

La Venda de la Nua Propietat consisteix en què el propietari d’un habitatge (Persona Gran) transmet la titularitat de casa a canvi del cobrament d’una única quantitat i alhora es reserva el dret de continuar en l’ús de la seva llar mentre visqui.

Per calcular les condicions econòmiques de l’operació, es tenen en compte nombrosos factors actuarials, immobiliaris i financers, sent els principals el valor de mercat de l’immoble i l’esperança de vida dels beneficiaris, d’acord amb les taules oficials de la Direcció General d’Assegurances i de l’Institut Nacional d’Estadística.

A més, cal tenir en compte el que representa el valor de l’usdefruit de l’habitatge, que seria equivalent a la quantitat total que al llarg de l’esperança de vida de la Persona Major representaria el lloguer d’un pis de les mateixes característiques i ubicació que la casa.

És un producte dirigit a aquelles Gent Gran que tenen necessitat de cancel·lar un deute o que prefereixen rebre tot el valor de la nua propietat d’una sola vegada.

MODALITATS

 • Venda de Nua Propietat amb Usdefruit Vitalici: és la modalitat més comuna, per la qual la Persona Gran es reserva l’ús i gaudi de casa de per vida.
 • Venda de Nua Propietat amb Usdefruit temporal: es tracta d’una opció en la qual la Persona Gran es reserva un usdefruit per un termini determinat (7, 10, 12, 15 anys, etc.), per tenir previst que a partir d’un determinat moment no va a desitjar continuar residint en l’habitatge.

AVANTATGES I GARANTIES

Formalitzar una Venda de Nuda Propietat mitjançant GRUP RETIRO, té per a la Gent Gran nombroses Avantatges, de les que destaquem:

 1. Deixaran de pagar per sempre els rebuts de l’Impost de Béns Immobles, les derrames extraordinàries de la Comunitat i reduiran el cost de l’assegurança de la casa.
 2. Els venedors només han d’assumir les quotes ordinàries de la Comunitat, els rebuts dels subministraments (electricitat, aigua, gas, etc.) i la taxa municipal de residus urbans / escombraries (quan aquesta es cobri pel seu Ajuntament).
 3. Si realitzen l’operació sobre el seu habitatge habitual, tindran una exempció total en l’IRPF (Declaració de Renda) respecte de la possible guany patrimonial.
 4. No hauran de pagar cap mena de despeses, honoraris de notaria, Registre de la Propietat i Gestoria, ni impostos (a excepció de l’Impost Municipal de Plusvàlua), que seran abonats pel comprador / inversor.
 5. Tampoc hauran d’abonar el Cost del Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) que serà assumit per GRUPO RETIRO.
 6. Si amb el transcurs del temps ja no volen mantenir el dret d’ús i gaudi de casa, podran llogar l’habitatge o vendre el dret d’usdefruit al nu propietari.

I a més amb totes les garanties …:

 • La formalització d’una Venda de Nua Propietat es realitza amb totes les garanties legals ja que la mateixa es porta a terme en Escriptura Pública davant notari i s’inscriu en el Registre de la Propietat.
 • El dret d’usdefruit vitalici queda recollit en la pròpia Escriptura i no s’extingeix fins a la defunció de l’últim dels beneficiaris (en el cas de matrimonis, germans, etc.).
 • GRUPO RETIRO continua prestant els seus serveis professionals d’assessorament integral i permanent a la Gent Gran fins al final de l’operació, és a dir, fins a la defunció de l’últim usufructuari o fins que aquest realitzi, si així ho considerés oportú, la venda del seu dret d’usdefruit al nu propietari.

Posem a la seva disposició el document que li interessaran a l’hora d’informar-se sobre la Venda de Nuda Propietat:

 • Baixi tota la informació corresponent a aquesta secció en format PDF aquí

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies