Venda de la Nua Propietat

Què és la Nua Propietat?

La Nua Propietat d’un immoble és aquell dret pel qual el titular de la mateixa té la propietat, però no té el dret d’usdefruit sobre aquest immoble. Per tant, el nu propietari d’un habitatge no podrà gaudir plenament de la propietat fins que s’extingeixi el dret d’usdefruit (a la mort del propietari actual / la Persona Major), moment en el qual passarà a ser ple propietari del bé.


Què és la Venda de la Nuda Propietat?

La Venda de la Nua Propietat consisteix en què el propietari d’un habitatge (Persona Gran) transmet la titularitat de casa a canvi del cobrament d’una única quantitat i alhora es reserva el dret de continuar en l’ús de casa mentre visqui.

El dret de propietat de la casa es desglossa en dos conceptes jurídics, com s’explica en el següent esquema.

Per calcular les condicions econòmiques de l’operació, es tenen en compte nombrosos factors i paràmetres actuarials, immobiliaris i financers, sent els principals el valor de mercat de l’immoble i l’esperança de vida dels beneficiaris, d’acord amb les taules oficials de la Direcció General d’Assegurances i de l’Institut Nacional d’Estadística.

A més, cal tenir en compte el que representa el valor de l’usdefruit de l’habitatge, que seria equivalent a la quantitat total que al llarg de l’esperança de vida de la Persona Major suposaria el lloguer d’un pis de les mateixes característiques i ubicació que la seva casa.

És un producte dirigit a aquelles Gent Gran que tenen necessitat de cancel·lar un deute o que prefereixen rebre tot el valor de la nua propietat d’una sola vegada.


Modalitats i tipus de Venda de Nua Propietat

 • Venda de Nua Propietat amb Usdefruit Vitalici: és la modalitat més comuna, per la qual la Persona Gran es reserva l’ús i gaudi del seu habitatge per sempre, és a dir, fins que es mori.
 • Venda de Nua Propietat amb Usdefruit temporal: es tracta d’una opció en la qual la Persona Gran es reserva un usdefruit per un termini determinat (7, 10, 12, 15 anys, etc.), per tenir previst que a partir d’un moment concret no desitjarà continuar residint en l’habitatge.

Avantatges i Garanties de vendre la Nua Propietat d'un habitatge.

Formalitzar la Venda de la Nua Propietat mitjançant GRUPO RETIRO, té per a la Gent Gran nombroses Avantatges, de les que destaquem:

 1. Deixaran de pagar per sempre els rebuts de l’Impost de Béns Immobles, les derrames extraordinàries de la Comunitat i reduiran el cost de l’assegurança de la casa.
 2. Els venedors només han d’assumir les quotes ordinàries de la Comunitat, els rebuts dels subministraments (electricitat, aigua, gas, etc.) i la taxa municipal de residus urbans / escombraries (quan aquesta es cobri pel seu Ajuntament).
 3. Si realitzen l’operació sobre el seu habitatge habitual, tindran una exempció total en l’IRPF (Declaració de Renda) respecte de la possible guany patrimonial.
 4. No hauran de pagar cap mena de despeses, honoraris de notaria, Registre de la Propietat i Gestoria, ni impostos (a excepció de l’Impost Municipal de Plusvàlua), que seran abonats pel comprador / inversor.
 5. Tampoc hauran d’abonar el cost de l’Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) que serà assumit per GRUPO RETIRO.
 6. Si amb el transcurs del temps ja no volen mantenir el dret d’ús i gaudi de casa, podran llogar l’habitatge o vendre el dret d’usdefruit al nu propietari.

I a més amb totes les garanties legals:

 • La formalització d’una Venda de Nua Propietat es realitza amb totes les garanties ja que la mateixa es porta a terme en Escriptura Pública davant notari i s’inscriu en el Registre de la Propietat.
 • El dret d’usdefruit vitalici queda recollit en la pròpia Escriptura i no s’extingeix fins a la defunció de l’últim dels beneficiaris (en el cas de matrimonis, germans, etc.).
 • GRUPO RETIRO continua prestant els seus serveis professionals d’assessorament integral i permanent a la Gent Gran fins al final de l’operació, és a dir, fins a la defunció de l’últim usufructuari o fins que aquest realitzi, si així ho considerés oportú, la venda del seu dret d’usdefruit al nu propietari. També li podrem ajudar amb els nostres serveis complementaris per a la recerca de Residències de Tercera Edat / Centres de Gent Gran, empreses d’Assistència / Atenció a Domicili, Complexos Residencials / Apartaments per a Majors, Assegurances de rendes Dineràries, etc., i per descomptat, de forma totalment gratuïta.

Per a qualsevol dubte i / o aclariment sobre algun dels punts anteriorment esmentats o si desitja sol·licitar un ESTUDI GRATUÏT I SENSE COMPROMÍS sobre el seu cas concret poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Si vostè prefereix vendre la nua propietat del seu habitatge a canvi d’una renda mensual consulteu el nostre producte de Renda Vitalícia Immobiliària.

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS I FINANCERS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Hipoteca Inversa

Hipoteca Inversa

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit