Venda de la Nua Propietat

GLOSSARI DE TERMES
de la Venda Nua Propietat

L’ajudem a resoldre els seus dubtes sobre la figura jurídica de la Venda Nua Propietat.

Si hagués algun altre dubte o qüestió consulteu-nos, estarem encantats d’atendre’l.


És la Societat / Grup d’Inversió o Inversor particular que formalitza l’operació com a comprador de la nua propietat i que s’obliga en l’Escriptura a pagar les despeses i impostos que estan vinculats a la nua propietat de l’habitatge (IBI, derrames extraordinàries de la Comunitat i segur el continent de l’habitatge).

 

És l’Escriptura pública que se signa davant notari i en la qual es contemplen totes les condicions jurídiques i econòmiques que les parts acorden en la contractació d’aquest producte.

 

L’Esperança de Vida d’una persona es determina d’acord amb l’edat i el sexe de la mateixa, en base al que estableixen les Taules oficials que a tal efecte publiquen l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General d’Assegurances. És juntament amb el valor de l’immoble una de les dades fonamentals per al càlcul de les condicions econòmiques de les operacions de venda de la Nua Propietat.

 

La Venda de la Nua Propietat compta amb immillorables condicions fiscals. La transmissió de la Nuda Propietat dels habitatges habituals pertanyents a Persones Majors de 65 anys està exempta de tributació en l’Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

Són aquells Impostos i Despeses que genera qualsevol habitatge, tant per la seva titularitat com per la seva utilització (usdefruit), al contractar la Venda de la Nua Propietat, el repartiment d’aquestes conceptes entre el comprador i la Persona Gran és el següent:

El comprador assumeix les conceptes que són inherents a la nua propietat / titularitat de l’immoble, és a dir, l’IBI (Contribució), les derrames extraordinàries de la Comunitat i l’assegurança de continent de l’habitatge.

La Persona Gran continuarà pagant les despeses que corresponen a l’ús de l’habitatge com són la quota ordinària de comunitat (que implica porteria, calefacció central, ascensor, llum portal i escala, aigua, etc.), la Taxa de Residus Urbans i l’assegurança del contingut i de responsabilitat civil.

 

Són aquells Despeses (honoraris de la Notaria i del Registre de la Propietat) i Impostos (Impost de Transmissions Patrimonials, així com l’Impost Municipal de Plusvàlua), que s’originen amb la formalització de la Venda de la Nua Propietat. Totes aquestes despeses són assumides pel comprador, llevat de l’Impost Municipal de Plusvàlua que és a càrrec de la Persona Gran, com a venedora de l’immoble.

El ple domini d’un immoble es compon de dos drets: la nua propietat i l’usdefruit. Quan una Persona Gran realitza la Venda de la Nua Propietat del seu habitatge, el comprador adquireix aquest dret, per la qual cosa es veu limitat com a titular pels drets inherents a l’ús i gaudi que es reserva la Persona Major. A l’acabar l’operació, el nu propietari passa a ser automàticament titular de la plena propietat de l’immoble, al consolidar-se l’usdefruit vitalici amb la nua propietat com a conseqüència de la mort de la Persona Major.

 

Organisme oficial on s’inscriu l’operació, quedant constància expressa del nou titular de la nua propietat. Per la seva banda, la Persona Gran seguirà constant en el Registre de la Propietat com a titular del 100% de l’usdefruit de l’habitatge.

 

És el dret d’ús i gaudi de l’habitatge de què la Persona Gran segueix sent titular mentre visqui. Aquest dret li permet a la Persona Gran seguir utilitzant l’habitatge en les mateixes condicions en què ho feia quan era l’única propietària.

A més, la Persona Gran pot voluntàriament i en el moment que ho desitgi, transmetre aquest dret d’usdefruit al nu propietari, aconseguint amb això una quantitat addicional com a pagament únic. Aquesta possibilitat és utilitzada per aquelles persones que desitgen en algun moment deixar el seu habitatge per traslladar-se a una Residència o a qualsevol altre domicili.

 

 

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS I FINANCERS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Hipoteca Inversa

Hipoteca Inversa

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit