Venda de la Nua Propietat

PREGUNTES FREQÜENTS
de la Venda Nua Propietat

A continuació, els oferim les preguntes més freqüents que la Gent Gran i els seus familiars ens formulen per resoldre els seus dubtes sobre la Venda de la Nuda Propietat. No dubti en consultar-nos qualsevol informació que necessiti sobre l’article immobiliari.

Des de 1996 estem assessorant i ajudant a la Gent Gran a contractar aquestes operacions.


GRUPO RETIRO gestiona les operacions de Venda de Nuda Propietat des dels 65 anys d’edat, si bé el més habitual és que la contractació del producte es realitzi quan es superen els 70-75 anys. No obstant això, la decisió de signar l’operació en una edat o en una altra, dependrà de la situació de la Persona Gran i dels desitjos / necessitats que pretengui resoldre amb el cobrament de la quantitat que en el seu cas concret pogués correspondre-li.

 

La Persona Major no paga cap quantitat en concepte de despeses de constitució i tramitació de la Venda de la Nua Propietat (Notari, Registre de la Propietat, Taxació, Impostos de Transmissions Patrimonials, etc.), ja que serà la Societat compradora o l’Inversor particular el que assumeixi totes aquestes despeses i impostos de l’operació. La Persona Gran només haurà de pagar l’Impost Municipal de Plusvàlua i els honoraris professionals d’assessorament i intermediació de GRUPO RETIRO, ja que la resta de despeses i impostos seran assumits pel comprador.

 

 

No, només parcialment. Vostè seguirà sent titular d’una part d’aquesta propietat, la que correspon al dret d’usdefruit que li permet usar i gaudir plenament d’aquest habitatge. Només a la seva mort, és quan aquest dret d’usdefruit passarà automàticament al nu propietari, que serà a partir d’aquest moment titular del ple domini de l’habitatge. Per això, en el Registre de la Propietat, la Persona Gran seguirà constant en tot moment com a titular de l’usdefruit de casa seva.

 

GRUPO RETIRO ofereix a les Persones Majors la garantia de comptar amb l’empresa pionera des de 1996 i líder a Espanya en la contractació i tramitació de Vendes de nues Propietats. Com despatx d’advocats, els nostres serveis li permetran assessorar-se sobre el producte i la modalitat que sigui més convenient per a Vostè, contractant  les millors condicions i amb plenes garanties legals, i amb la tranquil·litat per Vostè que el nostre despatx romandrà a la seva disposició al llarg de tota la vida de l’operació, de manera que comptarà de per vida amb l’equip de professionals de GRUPO RETIRO per a la resolució de qualsevol incidència.

 

A Grupo Retiro, li oferim assessorament oportú perquè pugui conèixer quin producte pot ser en cada moment el més convenient per a Vostè en funció de la seva situació personal i familiar, les seves necessitats econòmiques, la seva edat, el valor del seu habitatge, etc. Per a això, podrà comptar sempre, sense cap cost ni compromís per a Vostè, amb un estudi personalitzat de les condicions que pot obtenir contractant una Venda de Nua Propietat o qualsevol dels nostres productes que permeten a la gent gran rendibilitzar en vida els seus habitatges, com pot ser la Renda Vitalícia Immobiliària, la Hipoteca Inversa o la Venda amb Lloguer Garantit.

 

Sí que seria possible, però prèviament els seus fills haurien de donar-li al seu favor la part de propietat de la casa de la qual són actualment propietaris. En aquests casos, la modalitat de Pagament Únic de Capital a canvi de la Venda de la Nua Propietat de l’habitatge seria factible sense fer cap modificació prèvia de la titularitat de l’habitatge.

 

 

Quan es realitza la Venda de la Nua Propietat, la titularitat de drets de l’habitatge queda compartit entre la societat adquirent o l’inversor / comprador i la Persona Gran, de manera que cadascuna de les parts ha d’assumir uns determinats despeses i impostos. L’adquirent ha de pagar l’IBI o contribució, les derrames extraordinàries de l’edifici que corresponguin a l’habitatge i l’assegurança de continent de la casa. Per la seva banda, la Persona Gran, com a titular fins que es mori de l’usdefruit de la casa, haurà d’assumir les despeses pròpies de l’ús de l’habitatge, com és la quota ordinària de comunitat, els subministraments de l’habitatge i la Taxa de Residus Urbans ( escombraries), en aquells municipis en què estigui en vigor.

 

Per a la cancel·lació de les possibles càrregues que existeixin sobre un habitatge del que es vol transmetre la Nua Propietat cal tenir en compte tant l’import del deute com les despeses i comissions de cancel·lació perquè quedin abonades a l’Entitat creditora en el moment de la signatura de l’Escriptura. No obstant això, aquests casos han de ser analitzats individualment, ja que si la càrrega o deute existent en l’habitatge és molt elevada la Venda de la Nua Propietat podria no ser viable, ja que també cal tenir en compte el valor que representa l’usdefruit que es reserva la Persona Major.

 

 

La Venda de la Nua Propietat compta amb una llarga tradició en la gran majoria de països europeus, tot i que cal destacar la seva forta implantació a França, país en el qual, juntament amb la Renda Vitalícia Immobiliària, és un producte de contractació habitual pels majors a l’arribar a la seva jubilació. També a la resta de països francòfons (Bèlgica, Luxemburg, Suïssa) la seva contractació està molt estesa.

La seva regulació legal, és com en el cas d’Espanya, molt antiga ja que es recull en els seus respectius Codis Civils des de fa més d’un segle. Al nostre país, les característiques de la població, cada vegada més envellida, amb baixes pensions i amb un elevat nombre de propietaris d’habitatges, fa que la contractació de la Venda de la Nua Propietat sigui cada vegada més freqüent per complementar els ingressos de les pensions de la Gent Gran.

 

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS I FINANCERS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Hipoteca Inversa

Hipoteca Inversa

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit